POLISH HOME BUILDING FUND PAGE

fundusz domu polskiego

October 23, 2023

Dear Members and Friends of the Associated Polish Home!

Since its founding in 1900, the Associated Polish Home of Philadelphia has served as the main cultural, educational, artistic and social heart of the Polish American Community. With a history of 123 years, our organization continues to function with the same mission upon which it was founded. The Polish Home organizes many cultural and social events throughout the year, and serves as the headquarters of several individual organizations within the Philadelphia area (information about the organization’s activities and respective organizations can be found on our website at: www.polishhome.com

The Board of Directors has embarked on The Building Fund Campaign; the first campaign was executed in 2019, and continued through the Covid Pandemic. With return to normalcy, we continue to endeavor to accomplish many projects in order to enhance both the interior and exterior of our property—for the enjoyment of our members and guests, and to provide functionality for our annual activities and events, as well as the organizational needs of all of our in-house organizations. The more significant initiatives are listed in the enclosure as well as on our website. In order to make these projects a reality, I am writing to ask you for your contribution to the 2023-2024 Campaign of the Polish Home Building Fund.

Our organization depends on support from individuals such as you, and every donation, no matter the amount, goes directly toward the Capital Improvement Campaign. As our 125th Anniversary approaches, in just two years, we plan to make swift progress in our Capital Campaign. Your financial help will ensure that our organization’s rich legacy and mission as the premier sociocultural center of the Polish American Community continues for many years to come. This is OUR POLISH HOME—the last bastion of Polish social, cultural, artistic and educational life in Philadelphia…let us all be proud of it and support it together!

It is with pride in our Polish heritage and in our Polish Home and with a vision for a prosperous future, that I humbly and respectfully ask of your generous contribution. All donations help with this initiative and are greatly appreciated! The Associated Polish Home of Philadelphia is a registered 501(c)(3) organization and your contribution is tax deductible to the fullest extent allowed by law.  Your contribution can be mailed in the enclosed envelope. Electronic donations are also accepted via our website.

I am hopeful that that you will consider donating to the Polish Home Building Fund, and that we will meet in the near future at Polish Home!

Gratefully,
Andrzej Wiśniewski

The Associated Polish Home of Philadelphia

President

__________________________________________________________

23 października 2023 r.

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Stowarzyszenia Domu Polskiego!

Od 1900 roku, Stowarzyszenie Domu Polskiego w Filadelfii jest kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym i społecznym sercem Polonii Amerykańskiej. To wspaniała historia – trwająca już 123 lata. Nasza organizacja nadal działa z tą samą misją, dla której została powołana. Dom Polski przez cały rok organizuje wiele imprez kulturalnych i społecznych, a także jest siedzibą kilku organizacji na terenie Filadelfii (informacje o naszej działalności oraz poszczególnych organizacjach można znaleźć na stronie internetowej Domu Polskiego: www.polishhome.com.

Rada Dyrektorów rozpoczyna kampanię na Fundusz Renowacji Domu Polskiego. Pierwsza kampania została przeprowadzona w 2019 roku i była kontynuowana przez okres pandemii Covid. Przeprowadziliśmy renowację kuchni do standardu komercyjnego. Wybudowaliśmy i uruchomiliśmy letni Ogródek Piwny. Wykonaliśmy remont łazienek i przygotowaliśmy salę konferencyjną. Po chwilowej niepewnej sytuacji związanej z pandemią Covid nadal staramy się realizować kolejne projekty aby poprawiły zarówno wnętrze, jak i wygląd zewnętrzny naszego obiektu. Staramy się zapewnić funkcjonalność w budynku mając na uwadze organizację naszych corocznych działań i wydarzeń, a także potrzeb wszystkich naszych organizacji. Ważniejsze inicjatywy wymieniono w załączniku oraz na naszej stronie internetowej. W celu urzeczywistnienia tych projektów zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłatę na Akcję 2023-2024 Funduszu Renowacji Domu Polskiego.

Istnienie naszej organizacji w istotnym stopniu jest zależne od wsparcia osób takich jak Ty, a każda darowizna, bez względu na kwotę, trafia bezpośrednio na Fundusz Renowacyjny. Ponieważ zbliża sie 125 rocznica założenia Domu Polskiego i w ciagu zaledwie dwóch lat, planujemy poczynić znaczne postępy w przygotowaniu Domu Polskiego do tej ważnej dla nas uroczystości, twoja pomoc finansowa zapewni kontynuację bogatej spuścizny i misji naszej organizacji jako najważniejszego społeczno-kulturalnego centrum Polonii Amerykańskiej przez wiele lat. To NASZ POLSKI DOM – centrum polskiego życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i edukacyjnego w Filadelfii… bądźmy z niego wszyscy dumni i wspierajmy się!

Świadomy naszego Polskiego dziedzictwa i z wizją wspaniałej przyszłości, pokornie i z szacunkiem proszę o Wasz wkład. Wszystkie datki doceniamy! Stowarzyszenie Domu Polskiego w Filadelfii jest zarejestrowaną organizacją 501(c)(3) i Twój wkład można odliczyć od podatku w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Donacje można wysłać pocztą w załączonej kopercie. Darowizny elektroniczne przyjmowane są również za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Mam nadzieję, że rozważycie wpłatę na Fundusz Renowacji Domu Polskiego i że spotkamy się w niedalekiej przyszłości.

Z wdzięcznością,

Andrzej Wiśniewski
StowarzyszenieDomuPolskiego w Filadelfii
Prezes

_________________________________________________________________________

Direct link to the Polish Home Building Fund website:  click here  (Powered by PayPal)

_________________________________________________________________________

Few pictures from the recently completed project, the outside stucco.

During the work:

IMG_3638 - 2

IMG_3757 - 2

IMG_3760 - 2

Completed project:

IMG_3877 - 2